The Mid-Century Skyoasis

Skyoasis, Hanoi, Vietnam

Ở bất cứ công trình nào khi Elemental được đặt vấn đề để tiếp nhận dự án, chúng tôi đều cố gắng hiểu xem khách hàng thực sự muốn gì và thứ đó bản chất cũng phù hợp với họ hay chưa. Ở dự án này, style #Midcentury được lựa chọn, một nét đẹp không lỗi thời, đơn giản và cô đọng.