Nguyễn Trung Hiếu

Founder

Hà Hoàng

Kiến trúc sư

Vũ Diệu Hằng

Nhà Thiết kế

Phan Diệu Linh

Kiến trúc sư

Phạm Thuỷ

Cad Man

Hoàng Đức Dương

Kiến trúc sư

Nguyễn Ngọc Huyền

Kiến trúc sư

Nguyễn Trọng Hiếu

Kiến trúc sư

Đỗ Hoàng Hiệp

Kiến trúc sư

Đinh Việt Dũng

Kiến trúc sư

Nguyễn Thanh Hiền

Quantity Surveyor

Đỗ Hằng Nga

Kiến trúc sư

Nghiêm Thuỳ Linh

Office Admin

Phạm Phương

Cad man

Nguyễn Minh Công

Kỹ sư Giám sát/ Kiến trúc sư

Trần Văn Trường

Kỹ sư Giám sát

Lê Xuân Vương

Kỹ sư Giám sát

Nguyễn Thành Trung

Kỹ sư Giám sát

Phí Ngọc Quý

Cad Man

Phạm Mạnh Cường

Kỹ Sư Giám Sát

Cao Minh Anh

Designer

Cao Phan Nhân

Cadman

Võ Thuỷ Tiên

Designer

Lê Phước Trí

Designer

Join us now!

your-image.jpg

You Here

Join us now!