Nhà Thong dong

Một tác phẩm thành công có lẽ khi nó thật nhất, giống với chủ nhân của nó nhất. Chúng ta thấy sự từ tốn, chẫm rãi trong từng không gian, mỗi nơi nán lại một chút, đặt cho chúng vài kỉ niệm, thời gian, ánh sáng, mùi hương để mỗi ngày lại thêm một thân thuộc, an dưỡng, vỗ về.